• laparole
  • image
  • image
  • image
  • image

 

Explore diversity and find another piece of yourself

Podążając za naszymi marzeniami oraz realizując nasze pasje, wyznaczyliśmy przestrzeń edukacyjno-kulturową, otwartą na dialog i twórczą wymianę myśli.

Misją Centrum Językowego LA PAROLE jest:

  • rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz zaleceniom Rady Europy;
  • stwarzanie optymalnych warunków do uczenia się języków obcych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość;
  • stwarzenie warunków sprzyjających twórczej ekspresji oraz rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową, tworzenie warunków umożliwiających poznawanie innych kultur i wymianę międzykulturową;
  • wspomaganie rozwoju językowego jak również artystycznego i społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA